loading...

Algemene voorwaarden & privacybeleid

Home / Algemene voorwaarden & privacybeleid

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor toegang tot
en gebruik van de app Pieter Paul en/of de website + privacybeleid

 1. Algemeen

De hieronder besproken algemene voorwaarden (hierna ‘de Gebruiksvoorwaarden’) zijn toepasselijk op alle personen die zich toegang verschaffen tot en gebruik maken van de app ‘Pieter Paul’ en/of de website www.pieter-paul.com hierna ‘de Website’ of ‘Pieter Paul’ genoemd), ontwikkeld en toegankelijk gemaakt door Bvba Le Théatre Sécret (hierna de ‘Dienstverlener’). Deze voorwaarden gelden zowel voor de Partners van de Dienstverlener als voor elke gebruiker van de app ‘Pieter Paul’ en de website www.pieter-paul.com.

Iedere persoon die zich toegang verschaft tot de Website verklaart meerderjarig te zijn en te beschikken over volledige rechts-en handelingsbekwaamheid. Zo u niet aan deze vereisten voldoet, verzoeken wij u vriendelijk meteen de Website te verlaten.

 1. Identiteit van de Dienstverlener

De identificatiegegevens van de Dienstverlener zijn:

BVBA LE THÉÂTRE SÉCRET
Sint-Jakobsstraat 59
8000 Brugge
KBO nr. 0472.555.690
E-mail: office@pieter-paulguide.com

Tenzij anders aangegeven, verwijst ‘Bvba Le Théatre Sécret’ op de Website naar de vennootschappen, logo’s, bedrijfsnamen en/of handelsmerken van de Dienstverlener en, desgevallend, de ondernemingen die direct of indirect verbonden zijn met de Dienstverlener.

Voor elke vraag over Pieter Paul, kan u de Dienstverlener een e-mail sturen via: office@pieter-paulguide.com, persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het privacy beleid van de Dienstverlener dat u kan vinden in artikel 11 van deze voorwaarden.

Door uzelf toegang te verschaffen tot Pieter Paul en Pieter Paul te gebruiken, aanvaardt u uitdrukkelijk en in hun geheel, de volgende gebruiksvoorwaarden

 1. Algemene gebruiksrichtlijnen

Door het gebruik van Pieter Paul, verklaart u zich akkoord om:

 • Deze Gebruiksvoorwaarden na te leven,
 • Geen handelingen te verrichten die het gebruik door andere gebruikers in de weg

staan of de veiligheid van Pieter Paul verstoren,

 • Geen virussen of andere schadelijke bestanden te uploaden of op een andere manier te verspreiden,
 • Geen gebruik te (proberen) maken van iemand anders zijn log in zonder machtiging van de Dienstverlener.

Indien u meent dat het gebruik van Pieter Paul door een gebruiker strijdig is met deze Gebruiksvoorwaarden, dan wel uw (intellectuele) rechten schendt, kan u dit rapporteren aan de beheerder van de Website, zijnde de Dienstverlener, op bovenvermeld adres.

Indien u vaststelt dat informatie die zich op Pieter Paul bevindt, een inbreuk uitmaakt op de (intellectuele) rechten van een derde, strijdig is met de goede zeden of houdingen of seksuele handelingen met pornografisch karakter voorstelt (m.i.v. zulke waarbij minderjarigen betrokken zijn), kan u zulks melden aan Bvba Le Théatre Sécret op het bovenvermeld adres. De Dienstverlener zal de melding onderzoeken, u in kennis stellen van zijn bevindingen en desgevallend de betreffende informatie (doen) verwijderen, zonder evenwel hieromtrent enigerlei aansprakelijkheid in zijn hoofde te erkennen.

 1. Bijzondere gebruiksrichtlijnen

4.1. Indien u wenst in te loggen op Pieter Paul als geregistreerd gebruiker, dient u ons privacy beleid (zie hierna) na te leven, en u te allen tijde te gedragen als een zorgvuldig lid van de Pieter Paul gemeenschap. Met betrekking tot de gegevens die u aan Pieter Paul toevertrouwt, verklaart u uitdrukkelijk:

 • dat dit geen merken, logo’s of andere elementen bevat die worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten of persoonlijkheidsrechten (bijvoorbeeld portretrecht, recht op goede naam) van derden, en
 • dat dit niet op de één of andere wijze strijdig is met de openbare orde, de goede zeden of andere rechten van derden.

Het is uw verantwoordelijkheid dat u zich houdt aan alle bestaande wetten ter bescherming van intellectuele eigendomsrechten. Bijgevolg verbindt u zich ertoe u te onthouden van iedere inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van de Dienstverlener of van de hierboven vermelde derden.

Als geregistreerd gebruiker vrijwaart u de Dienstverlener tegen alle vorderingen van derden gebaseerd op de niet-naleving van bovenvermelde verklaring. De Dienstverlener kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor materiaal dat door gebruikers wordt toevertrouwd aan Pieter Paul.

4.2. Indien u bepaalde informatie over kunstwerken op Pieter Paul wenst te uploaden dient u voorafgaand, als Partner, een Overeenkomst tot Dienstverlening met de Dienstverlener af te sluiten. Hiertoe kan u klikken op de Login knop op de website www.pieter-paul.com.

 1. Afsluiten van de persoonlijke toegangscode

De Dienstverlener heeft het recht om de toegang tot Pieter Paul voor een gebruiker af te sluiten in volgende gevallen:

 • bij onrechtmatig gebruik door de gebruiker van Pieter Paul,
 • bij overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden of van de Overeenkomst tot dienstverlening,
 • bij betwistingen door een Partner omtrent zijn geplaatste bestellingen,
 • indien de Dienstverlener dit nuttig of noodzakelijk acht voor de veiligheid van het systeem, of om haar belangen of die van de gebruiker, of andere gebruikers te vrijwaren,
 • ingeval van mededeling door de gebruiker aan de Dienstverlener van het verlies of de diefstal van de persoonlijke log in en het paswoord, of van elk misbruik of vermoeden van misbruik van de persoonlijke log in en het paswoord door een derde.

De Dienstverlener gaat ervan uit dat de inhoud van de op Pieter Paul geplaatste berichten of bestanden van enigerlei aard uitgaat van de gebruiker en overeenstemt met zijn wil, behalve indien de gebruiker de Dienstverlener op de hoogte heeft gebracht van verlies of misbruik van zijn persoonlijke log in.

 1. Onbeschikbaarheid van Pieter Paul

6.1. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor de dienstverlening via haar Website op te schorten voor onderhoud of om aanpassingen of verbeteringen aan te brengen aan het systeem.

De Dienstverlener behoudt zich ook het recht voor haar Website, de persoonlijke log in alsook de veiligheidsmaatregelen te wijzigen, bijvoorbeeld wanneer de evolutie van de techniek en de veiligheidssystemen, of de evolutie van de toepasselijke wet- en regelgeving dit vereist.

6.2. De Dienstverlener geeft geen garanties voor de goede werking van Pieter Paul en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of voor een tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van Pieter Paul of voor enige vorm van schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van Pieter Paul. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde, geheel of gedeeltelijk, zonder aankondiging of kennisgeving offline worden gehaald, aangepast, gewijzigd of aangevuld.

 1. Het gebruik van cookies

Tijdens uw bezoek aan Pieter Paul kunnen er ook kleine tekstbestanden, de zogenaamde ‘cookies’, automatisch worden gedownload op uw computer. Het downloaden van cookies op uw computer zal steeds onderworpen zijn aan uw toestemming, tenzij wanneer deze worden geplaatst met als uitsluitend doel om de verzending van een communicatie via een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren of om een uitdrukkelijk door u gevraagde dienst te leveren wanneer dit hiervoor strikt noodzakelijk is.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt geplaatst bij het bezoeken van een website of het bekijken van een advertentie. Cookies hebben voornamelijk tot doel om informatie te verzamelen over uw bezoeken aan websites en om u gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Het zijn stukjes informatie die worden opgeslagen op uw computer door de server en die het onderhoud en de werking van de website verzorgen. Ze slaan een eenvoudige, aselecte identificatiecode op uw computer op.

De cookies op uw computer worden beheerd door uw webbrowser.

Waarom gebruikt de Dienstverlener cookies?

Cookies stellen de Dienstverlener in de gelegenheid om u een betere online-ervaring te bieden, door het feit dat geweten is dat u Pieter Paul reeds eerder hebt bezocht. In sommige gevallen worden uw voorkeuren opgeslagen, zodat uw bezoek beter afgestemd kan worden op uw wensen. Cookies dienen niet ter identificatie van de individuele gebruiker, maar identificeren uitsluitend de computer die wordt gebruikt om Pieter Paul te bekijken.

Cookies worden eigenlijk op uw computer opgeslagen om drie redenen:

 • u helpen sneller uw weg te vinden op Pieter Paul en sneller de gewenste informatie te vinden
 • uw volgende bezoeken aan Pieter Paul te personaliseren
 • de prestaties van Pieter Paul te verbeteren door het verzamelen van informatie over het aantal bezoekers en het gebruik van Pieter Paul (bijv. ‘Wat zijn de meest bekeken pagina’s?’)

De informatie die met behulp van deze cookies wordt verzameld, wordt niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren, noch om u doelgroepspecifieke reclame toe te sturen noch om uw navigatiehistoriek te registreren.

Welke soorten cookies worden gebruikt voor Pieter Paul?

Op Pieter Paul worden de volgende cookies gebruikt:

 • ‘Sessiecookies’: dit zijn tijdelijke cookies die worden verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Deze cookies worden door onze server met name gebruikt om alle informatie bij te houden als u eventueel op verschillende webpagina’s gegevens hebt ingevuld.
 • ‘Lidmaatschapscookies’: met deze cookies krijgt u toegang tot diensten waarvoor u zich hebt ingeschreven. Ze worden automatisch verwijderd na een periode van twee maanden na uw laatste bezoek aan Pieter Paul.
 • ‘Webanalysecookies’: met deze cookies kan de Dienstverlener anonieme statistieken samenstellen die tot doel hebben om het beheer van Pieter Paul te verbeteren. Ze worden automatisch verwijderd na een periode van twee jaar na uw laatste bezoek aan Pieter Paul.
 • ‘Cookies van derden’. Pieter Paul maakt gebruik van computertoepassingen van derden, waarmee gebruikers de inhoud van Pieter Paul kunnen delen met andere mensen of hun mening over de inhoud van Pieter Paul aan andere mensen kenbaar kunnen maken. Dit is met name het geval bij knoppen als ‘Delen’, ‘Vind ik leuk’ van sociale netwerken als Facebook, Google+, Twitter, enz.

Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende sociale netwerksites:

http://www.facebook.com/about/privacy/ & http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/.

Als u een pagina van Pieter Paul met een dergelijke knop bekijkt, maakt uw browser verbinding met de servers van het sociale netwerk.

Als u op dat moment bent verbonden met het sociale netwerk, kan het zijn dat de toepassingsknoppen worden gebruikt om de geraadpleegde pagina’s aan uw gebruikersaccount te koppelen.

Als u niet wilt dat het sociale netwerk de via Pieter Paul verzamelde informatie koppelt aan uw gebruikersaccount, moet u zich afmelden van het sociale netwerk voordat u Pieter Paul bezoekt.

De Dienstverlener nodigt u uit om het privacybeleid van deze sociale netwerken te bekijken om kennis te nemen van de doeleinden (waaronder reclame) van het gebruik van navigatie-informatie die verzameld kan worden aan de hand van deze toepassingsknoppen.

Hoe kan ik cookies beheren?

U heeft verschillende mogelijkheden om de cookies te beheren. Door uw instellingen aan te passen, kan u uw navigatie op het internet wijzigen alsook de toegangsvoorwaarden voor bepaalde diensten die het gebruik van cookies vereisen.

U kunt er altijd voor kiezen om alle cookies uit te schakelen, of uw wensen ten aanzien van cookies te wijzigen via de hieronder beschreven middelen.

De instellingen van uw webbrowser:

Per browser gelden andere cookie-instellingen. U kunt ervoor kiezen om uw browser zo in te stellen dat cookies worden opgeslagen op uw werkstation of dat deze helemaal worden verwijderd, hetzij stelselmatig of op basis van afzender.

U hebt ook de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u telkens wordt gevraagd of u cookies wilt accepteren of afwijzen, nog voordat een cookie wordt opgeslagen op uw computer.

De Dienstverlener wil u er echter wel op wijzen dat bepaalde types cookies cruciaal zijn voor de werking van bepaalde, op Pieter Paul aangeboden diensten. Dit is bijvoorbeeld het geval als u probeert om toegang te krijgen tot inhoud of diensten waarvoor identificatie is vereist.

De configuratie is per browser verschillend. Dit wordt beschreven in het Help-menu van uw browser, wat u zal toelaten te weten op welke wijze u uw wensen met betrekking tot cookies kunt aanpassen. De procedure voor elke browser wordt beschreven in de onderstaande handleidingen:

 1. Links

8.1. Pieter Paul kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Als u op deze links klikt, verlaat u Pieter Paul. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. De Dienstverlener verklaart uitdrukkelijk dat hij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites. Zij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan de inhoud of de kenmerken van deze sites.

8.2. De persoonsgegevens die u wenst te verstrekken aan niet-gelieerde derden vallen niet onder het privacybeleid van de Dienstverlener. De Dienstverlener raadt u aan om het privacybeleid te raadplegen van de ondernemingen waaraan u uw persoonsgegevens verstrekt. Sommige andere ondernemingen kunnen ervoor kiezen om hun persoonsgegevens met de Dienstverlener te delen; deze communicatie wordt beheerst door het privacybeleid van die derde.

8.3. Indien u een link wenst te plaatsen naar Pieter Paul dient u zulks aan te vragen via verzending van een e-mail aan office@pieter-paulguide.com.

 1. Aansprakelijkheid

9.1. De informatie op Pieter Paul is van algemene en commerciële aard. De Dienstverlener levert redelijke inspanningen opdat de door haar ter beschikking gestelde informatie volledig, juist en nauwkeurig zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op Pieter Paul. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die u door de Dienstverlener ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van Pieter Paul contacteren.

Met betrekking tot informatie die door Partners wordt achtergelaten op Pieter Paul, geldt dat u zelf te allen tijde de accuraatheid, geldigheid en volledigheid van de informatie dient te evalueren. De Dienstverlener aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor informatie overgemaakt door haar Partners.

Voor de informatie die u zelf aan Pieter Paul toevertrouwt, aanvaardt u uitdrukkelijk dat de Dienstverlener het recht heeft deze informatie te allen tijde, zonder verwittiging of motivering van Pieter Paul te verwijderen.

9.2. De Dienstverlener kan in geen geval, tegenover wie dan ook, aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade te wijten aan het gebruik van Pieter Paul of van op Pieter Paul ter beschikking gestelde informatie, dan wel van een andere website waarnaar Pieter Paul zou linken.

In geen geval is de Dienstverlener aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, alsook voor beschadiging aan apparatuur, programmatuur of andere activa van de gebruiker.

 1. Intellectuele Eigendom

10.1. Het concept alsook de inhoud van Pieter Paul, alsook de op Pieter Paul afgebeelde merken, logo’s, handelsnamen, illustraties, de paginavormgeving, de ter beschikking gestelde gegevens, de productnamen, de teksten, beelden alsook de in verband met Pieter Paul gebruikte software zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, zoals, doch zonder daartoe beperkt te zijn, het auteursrecht en de naburige rechten, het merkenrecht, de rechten op handelsnamen, logos, tekeningen, modellen, software, databanken en uitvindingen, evenals het octrooirecht, die toebehoren aan de Dienstverlener of aan derden waarmee de Dienstverlener de nodige contractuele afspraken heeft.

10.2. Behoudens verspreiding op sociaalnetwerksites (bijv. facebook, twitter, etc.), is elke reproductie, verspreiding, verkoop of andere exploitatie van deze gegevens, ongeacht de wijze, strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dienstverlener. U verbindt er zich toe u te onthouden van elke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van de Dienstverlener of de hierboven vermelde rechthoudende derden.

10.3. De gebruiker erkent de intellectuele eigendomsrechten van de Dienstverlener in Pieter Paul en verbindt zich ertoe zich te onthouden van elke inbreuk op deze intellectuele eigendomsrechten.

 1. Privacy

11.1. U kan zich enkel registreren op Pieter Paul indien u ermee akkoord gaat om correcte en volledige informatie over uzelf te verstrekken, zoals gevraagd tijdens het registratieproces.

11.2. De Dienstverlener verwerkt uw persoonsgegevens in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking.

(a) De Dienstverlener verwerkt de volgende persoonsgegevens: uw naam en voornaam, e-mail adres, geslacht, geboortedatum en eventueel de door u op de contactpagina opgegeven vragen of opmerkingen.

Daarnaast kan de Dienstverlener anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar Pieter Paul gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om Pieter Paul permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Als u ervoor kiest om diensten te kopen, vraagt de Dienstverlener een aantal aanvullende financiële gegevens.

Uw persoonsgegevens worden eveneens verwerkt om gevolg te geven aan uw vragen en u tevens in de gewenste vorm te voorzien van informatie en vereiste diensten.

De Dienstverlener verwerkt ook locatiegegevens ten einde in het kader van de door haar geleverde diensten de locatie van kunstwerken, van de gebruiker of van andere voor de gebruiker dienstige informatie bij benadering aan te geven. Deze gegevens bestaan onder meer uit geografische locaties bepaald via Mobiel Netwerk-, GPS-, Bluetooth-, NFC- of Wi-Fi-signalen.

Als de Dienstverlener u vraagt om persoonlijke informatie, zorgt de Dienstverlener ervoor dat het verzamelen en gebruik in strikte overeenstemming is met de bepalingen van de geldende wetgeving inzake persoonsgegevensbescherming en de eerbiediging van het privéleven.

(b) Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden: de optimalisatie van Pieter Paul, klantenbeheer en direct marketing.

De Dienstverlener verwerkt uw persoonsgegevens voor het bijhouden van statistieken met het oog op de terbeschikkingstelling van die statistieken (al dan niet tegen een vergoeding) aan derden, zoals doch niet beperkt tot galeriehouders, curatoren, musea, etc.

Als de Dienstverlener overweegt om uw persoonsgegevens te gebruiken voor andere dan de oorspronkelijk geplande doeleinden, zal de Dienstverlener hiervoor om uw toestemming vragen. U kunt deze toestemming op voorhand geven door het aanvinken van het ‘opt-in’-vakje op het moment dat naar uw persoonsgegevens wordt gevraagd.

(c) Uw rechten: U kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Daartoe kan u zich richten tot de Dienstverlener op bovenstaand adres of via office@pieter-paulguide.com. De Dienstverlener verzoekt u uw vraag desgevallend te vergezellen van een identiteitsbewijs (kopie identiteitskaart).

Op het ogenblik van de mededeling van uw gegevens op de contactpagina of op een ander online formulier aanvaardt u uitdrukkelijk dat uw e-mailadres wordt aangewend voor een commercieel gebruik. U kan instemmen met elektronische communicaties uitgaande van de Dienstverlener, dan wel van andere ondernemingen waarmee zij een partnerschapovereenkomst heeft afgesloten. Zelfs indien u uw instemming geeft, kan u naar aanleiding van elke elektronische communicatie, te kennen geven door verzending van een e-mail, dat u in de toekomst geen verdere boodschappen meer wenst te ontvangen.

Uw persoonsgegevens worden nooit zonder uw toestemming doorgegeven aan derden, met uitzondering van aan verwerkers van de Dienstverlener, die op instructie van de Dienstverlener bepaalde verwerkingshandelingen stellen.

Conform de privacywet beschikt u over een recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van uw identiteit (kopie identiteitskaart), kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan de Dienstverlener, op bovenstaand adres of via office@pieter-paulguide.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Voor bijkomende informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u het openbaar register consulteren bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De verhoudingen tussen de gebruiker en de Dienstverlener worden enkel beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbanken te Gent, zijnde de plaats waar de Dienstverlener zijn diensten uitvoert.